Elituniversitetens hjärntvätt – dikt – Elite university brain washing – poem

English further down

Elituniversitet my ass,
fullt med fördomar om arbetarklass,
fattigdom och utbildning,
skit om ni frågar mig,
idiotföreställningar projiceras på elituniversitetet,
inte undra på att arbetarklassens barn möts av motstånd,
om akademikerna matas fulla med skit, fulla med bias,
fulla med idioti,
om Sverige tror vi kommit framåt, så tror dem fel,
Sverige är ett skitland på alla plan,
jag skäms över att professorer på mitt universitet tillåts spy ut fördomar,
de gömmer sig i statistik, som om det rättfärdigar biasföreställningarna,
jag skäms för att de tillåts projicera sin bild av “sanningen”,
falskheten som håller tillbaks arbetarklassens barn,
som underkuvas i elituniversitets världsbild,
det är lätt att hjärntvättas där, när ingen säger något,
jag sitter alldeles upprörd under föreläsningen,
hör hur professorn spyr ut galla,
“föräldrar till arbetarklass vill inte att barnen studerar”,
helvete heller, vilka fördomar de har,
där utbildas eliten, vilken elit? Idioterna, för de vill jag kalla dem,
the dumb fuckers, that believe in shit,
vad ska jag säga?
Universitetet är fullt med skit,
stackars arbetarklassens barn som tror att de någonsin ska få en chans,
gör idioterna till arbetarklass, så kanske de förstår,
kanske dags att störta diktaturen som tillåts råda,
kanske dags att störta den sinnessjuka världsbilden som universiteten tillåts projicera,
utbildar dessa människor våra barn?
Var är världen på väg?
Sverige är ett sjukt land,
inget har de förstått,
inte undra på att det går åt helvete…
och så undrar ni varför förorten brinner,
jag undrar inte,
jag förstår,
men det gör inte ni,
eliten fattar ingenting,
ni fortsätter hjärntvätta akademiker,
ekorrhjulet går på och på,
år efter år,
inget har ni lärt er,
ingenting kan ni,
om ni ändå förstod,
så skulle ni börja se,
börja med att se,
se din roll, se ditt svek, se din skuld,
du är skyldig tills du bevisat motsatsen…
vad är det för värld? Sverige är ett sinnessjukt land, full med cancersvulster i utbildningsväsendet…

 

Elite University my ass,
full of prejudice about the working class,
poverty and education,
crazy if you ask me,
idiot lectures are projected at the elite university,
no wonder that the children of the working class are met with resistance,
If the academics are fed up with crap, full of bias,
full of idiotism,
if Sweden think we have come forward, then their thinking is wrong,
Sweden is dirty country on all levels,
I am ashamed that professors at my university are allowed to spit out prejudices,
they hide in statistics, as if it justifies bias lectures,
I am ashamed because they are allowed to project their image of the “truth”
the falsehood that holds back to the children of the working class,
which is subdued in the elite university’s worldview,
it’s easy to be brainwashed there, when nobody says anything,
I’m quite upset during the lecture,
hearing how the professor spots out junk,
“Parents of the working class do not want their children to study”,
Hell, what prejudices they have,
where is the elite trained, what elite? Do they mean the idiots, because that is what I want to call them,
the dumb fuckers, that believe in the shit,
what should I say?
The university is full of crap,
poor working class children who believe they’ll ever have a chance,
do the idiots to the working class, maybe then they will understand,
maybe it’s time to overthrow the dictatorship allowed to prevail,
maybe it’s time to overthrow the insane world image that the universities are allowed to project,
do these people train our children?
Where is the world going?
Sweden is a sick country,
they have understood nothing,
no wonder it’s going to hell,
and so you wonder why the suburb is burning,
I do not wonder,
I understand,
but you do not,
the elite understands nothing,
you continue brainwashing academics,
the hamster wheel goes on and on,
year after year,
nothing have you learned,
nothing you can do,
if you still have not understood,
if you did, you would start to see,
start by seeing,
see your role, see your betrayal, see your guilt,
You owe it until you prove the opposite …
what’s wrong with the world? Sweden is an insane country full of cancer tumors in education

Categories: Tags: , , , , , , , , , , , , ,